कार्यविधि/ निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 प्रांगारिक मल कार्यविधि २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-09-01 हेर्नुहोस्
2 भर्जुअल माध्यमबाट तालिम सञ्चालन विधि, २०७८ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-06-01 हेर्नुहोस्
3 प्रांगारिक मल र माटो व्यवस्थापनमा यसको महत्व कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-02 हेर्नुहोस्